Dị vật tai là vấn đề rất phổ biến ở các phòng khám chuyên khoa tai mũi họng, tình huống này xảy ra ở mọi lứa tuổi, trẻ em và người thiểu năng về tâm thần thường có nguy cơ […]