Dị vật tai sẽ rất nguy hiểm nếu không được lấy ra kịp thời. Dị vật trong tai thường là những hạt cườm côn trùng sống… Dị vật trong tai có nguy hiểm không phòng tránh thế nào chúng ta […]